บริการของเรา

รถทัศนาจร หรือ รถโดยสารขนาดกลาง

ขนาด (เมตร) 10 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 25 ตัน/tons