บริการของเรา

รถทัศนาจร หรือ รถโดยสารขนาดใหญ่

ขนาด (เมตร) 15 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 35 ตัน/tons